Grant Dzielnicowy Busole - II edycja

W II edycji konkursu wzięły udział organizacje non-profit, zespoły szkolno-przedszkolne, fundacje i kluby sportowe, działające w dzielnicach sąsiadujących z Baltic Hub – Stogi, Przeróbka oraz Krakowiec-Górki Zachodnie.

Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli Baltic Hub, Portu Gdańsk oraz Urzędu Miasta Gdańska, nagrodziła siedem projektów.

Wszystkie zgłoszenia, które otrzymaliśmy, były naprawdę ciekawe, dlatego wybór nie był łatwy. Skoncentrowaliśmy się na projektach, które w naszej ocenie najbardziej angażują lokalną społeczność i najlepiej odpowiadają na jej potrzeby. Braliśmy pod uwagę czynniki, takie jak pozytywny wpływ zaproponowanych działań na życie mieszkańców – ostatecznych beneficjentów projektu oraz innowacyjność i oryginalność pomysłów – mówił Charles Baker, Dyrektor Generalny Baltic Hub.

Nagrodzone projekty

„Półkolonie Sportowe dla 50 dzieci i młodzieży w wieku 5-12 lat z dzielnic: Przeróbka, Stogi, Krakowiec – Górki Zachodnie”
Cel i opis działań:

Podczas półkoloni zapewnimy dzieciom opiekę instruktorską w godzinach 7:30-17:00, II śniadanie i obiad w formie bufetu, profesjonalną kadrę trenerska i pedagogiczna z doświadczeniem.
Półkolonie są zgłaszane do Kuratorium Oświaty.


SPORTY WODNE: windsurfing, łodzie optimist, deski SUP, kajaki - zajęcia prowadzone będą od podstaw. Poziom zostanie dostosowany do umiejętności oraz wieku dzieci. Prowadzone będą lekcje teoretyczne oraz praktyczne, warsztaty wykorzystując rozlewisko Wisły Śmiałej.

Półkolonie to świetna forma organizacji czasu dla dzieci podczas wakacyjnej przerwy w nauce. Środki z programu przeznaczymy na dofinansowanie dla 50 dzieci i młodzieży w wieku 5-12 lat z dzielnic: Przeróbka, Stogi, Krakowiec – Górki Zachodnie. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W programie uwzględnilismy rejs jachtem, wycieczki motorówkami, zabawy na bananie wodnym, gry i zabawy ruchowe na plaży oraz na boisku, szanty, wiązanie węzłów, pływanie na desce SUP, rugby oraz ściankę wspinaczkowa.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom w wieku od 5-go do 12-go roku życia letniego wypoczynku - organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci w wymiarze gwarantującym co najmniej 8-godzinną dostępność dziennie.

Beneficjenci:
Grupa docelowa: 50 dzieci i młodzieży w wieku 5-12 lat z dzielnic: Przeróbka, Stogi, Krakowiec – Górki Zachodnie.

Projekt „Dom sąsiedzki Bajkowy Świat”
Cel i opis projektu:

Dom Sąsiedzki Bajkowy Świat działa na Przeróbce w Klubie Osiedlowym Kolejarz. Przeróbka oprócz DS nie posiada żadnych miejsc, gdzie dzieci mogą w produktywny sposób spędzić wolny czas. Od 2022 roku DS posiada dwóch nowych animatorów czasu wolnego, prowadzimy zajęcia kreatywne dla dzieci, warsztaty dla młodzieży oraz seniorów. Niniejszy projekt pozwoli dotrzeć do większej grupy i poszerzyć działania na większą skalę. Projekt ma na celu rozwój domu sąsiedzkiego, który będzie miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty manualne, takie jak tworzenie kul do kąpieli, slima, domków dla zwierząt oraz warsztaty mydlarskie. Dodatkowo poprowadzimy zajęcia z malowania toreb bawełnianych oraz turnieje piłkarskie dla młodzieży.

Celem projektu jest zapewnienie miejsc, w których mieszkańcy okolicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, zdolności manualne oraz integrować się z innymi mieszkańcami.

Beneficjenci:

W ramach projektu wsparciem obejmimey około 80 osób (dzieci w wieku 5-13 lat ok 30 osób, młodzież ok. 20 osób oraz seniorzy ok 30 osób).
Osoby te to mieszkańcy Gdańska ze Stogów, Przeróbki oraz Śródmieścia.

Projekt „SENIOR STOGI, czyli SENIOR Samodzielny Twórczy Otwarty Gościnny Innowacyjny”Cel i opis projektu:

Celem projektu jest profilaktyka zdrowia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów. W powstałej na terenie DPS "Ostoja" pracowni terapii zajęciowej stworzymy miejsce przyjazne dla twórczej pracy seniorów. Poprzez odbywające się tam zajęcia m.in: muzyczne, plastyczne, teatralne, krawieckie oraz rękodzieło, seniorzy będą mogli rozwijać swoje pasje oraz nabierać nowych umiejętności. Pozwoli im to nabrać pewności siebie i otworzyć się na kontakty społeczne.

Do wspólnej pracy zaprosimy również młodzież ze szkół i przedszkoli ze Stogów, Przeróbki, Krakowca - Górek Zachodnich.Organizacja otwartego dla społeczności lokalnej festynu integracyjnego pozwoli w aktywnej i twórczej atmosferze zachęcić środowisko lokalne do międzypokoleniowej zabawy z seniorami.

Beneficjenci:

Najważniejszymi beneficjentami Projektu są Seniorzy. Osoby starsze są grupą społeczną, która jest najczęściej narażona na marginalizację, wykluczenie społeczne i stygmatyzację ze względu na wiek, niepełnosprawność, wygląd czy status materialny.

Pozostałymi beneficjentami są dzieci ze szkół, rodziny seniorów oraz środowisko lokalne - mieszkańcy Stogów, Przeróbki, Krakowca - Górek Zachodnich, których zaprosimy do korzystania ze stworzonej przez nas oferty zajęć i warsztatów w nowej pracowni terapii zajęciowej oraz do wspólnego udziału razem z seniorami w zaplanowanym festynie. Liczba osób - ok. 250

Projekt „Survival Natury – sztuka przetrwania między przemysłem a człowiekiem”


Cel i opis projektu:

Obszar między Westerplatte a Wisłą Śmiałą pełni wiele kolizyjnych, pozornie wykluczających się funkcji. Podlega presji przemysłu, mieszkalnictwa i turystyki. Natura próbuje przetrwać. Aby ją wesprzeć należy poznać jej zasoby. W tym celu w ramach projektu podejmiemy temat możliwie pełnego opisania stanu istniejącego i spopularyzowania tej wiedzy.

Projekt składa się z trzech części. Inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze od Westerplatte poprzez Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie do ujścia Wisły Śmiałej. Obejmie zagadnienia botaniczne, zoologiczne, ornitologiczne, mykologiczne, entomologiczne. Wyniki pozwolą na zapoznanie mieszkańców z lokalną przyrodą, pomogą wskazać koncepcję współistnienia mieszkańców, przyrody i przemysłu oraz sposoby zagospodarowania i ocalenia walorów z korzyścią dla wszystkich. Opublikowane wyniki będą mogły być wykorzystywane przez szkoły podczas np. lekcji terenowych. Czas trwania projektu wyklucza obserwacje gatunków lęgowych, planuje się również pozyskanie wyników wcześniejszych badań z okresu wiosennego co da pełny obraz przyrody.

Głównym celem projektu jest inwentaryzacja nadal istniejących na ww. terenie obszarów i walorów cennych przyrodniczo oraz wskazanie możliwości pozytywnego współistnienia przyrody i terenów zurbanizowanych czyli ludzi i przemysłu.

Efekt projektu - podstawa do tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu, wniosków do funduszu obywatelskiego.

Beneficjenci:

Mieszkańcy dzielnic Gdańska: Stogi, Przeróbka, Krakowiec - Górki Zachodnie, turyści odwiedzający ten teren, przedsiębiorcy działający na tym obszarze. Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną objęci wsparciem - 15 tys. stałych mieszkańców dzielnic + kolejne 20 tys. przyjezdnych

Projektem „Eko-pracownia”


Cel i opis projektu:

Eko-pracownia to miejsce, gdzie zaplanowane są różne aktywności proekologiczne.

W ramach projektu odbędą się zajęcia terenowe - obserwacja fauny i flory w pasie przybrzeżnym, zajęcia w zewnętrznej, zielonej sali i przeprowadzanie tam zajęć przyrody, biologii. Planowana jest obserwacja wskazań stacji meteorologicznej, która zostałaby zakupiona i nauka tworzenia map pogodowych, czytanie chmur, wysokości i różnicy ciśnień, wzmacnianie działań dotyczących segregacji odpadów niebezpiecznych, recyklingu i prostej, codziennej segregacji- odzyskiwania odpadów. Chcielibyśmy rozbudzić w młodych ludziach chęć poznawania otaczającego nas świata oraz zmian jakie następują w przyrodzie. Dzieci i młodzież poprzez akcje i zajęcia terenowe poznają otaczające nas środowisko - Wyspę Stogi. Celem naszego projektu jest rozwój aktywności i postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i lokalnych dorosłych. Chcielibyśmy stworzyć miejsce, w którym szerzona byłaby wiedza pro-ekologizna tak istotna w dzisiejszym zmieniającym się Świecie. Kreowane byłyby pozytywne i cenne wartości społeczne.

Taka forma edukacji obejmie m.in. wspólne uczenie się w tradycyjnej sali lekcyjnej, uczenie się od siebie wzajemnie, uczenie się o otaczającym świecie z obserwacji terenowych, uczenie się przez kontakty z innymi ludźmi - zaproszenie osób działających na rzecz ochrony środowiska, organizację eventów tematycznych jak chociażby Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata czy Sezonowa Prognoza Pogody.

BeneficjencI:

Beneficjentami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdańsku, a także ich rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi, osoby starsze.

Projekt „Zielona Integracja”


Cel i opis projektu:

"Zielona integracja" - to projekt wg którego ma powstać ciche miejsce do nauki(zielona klasa) i spędzania wolnego czasu na zewnątrz w ocienionym pawilonie ( z zielonym dachem, panelami słonecznymi, zbieranie wody z dachu do beczki i wykorzystywanie do podlewania roślin), otoczone ogrodem sensorycznym z wyniesionymi rabatami( ułatwi do dostęp osobom z dysfunkcjami i osobom starszym).
Rośliny i inne elementy projektu mają pobudzać zmysły dotyku, węchu i smaku. Jest to kontynuacja systematycznych działań zmieniających przestrzeń wokół szkoły. Nowopowstała przestrzeń ma służyć dzieciom z przedszkola, szkoły jak i społeczności lokalnej.

W ciągu ostatniego czasu na terenie ogrodu stanęła gratosfera sprzyjająca swobodnej zabawie i rozwijaniu wyobraźni poprzez tworzenie czegoś z niczego i wspierająca ideę recyklingu, kuchnia błotna, instalacje z witek wierzbowych takie jak tunele, labirynty i kopuła. Cel projektu: -stworzenie dodatkowej przestrzeni do nauki i odpoczynku dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 oraz dla mieszkańców Przeróbki,

  • promowanie ekologii wśród uczniów szkoły oraz mieszkańców dzielnicy,

  • rozwijanie u dzieci i ich bliskich wrażliwości na świat przyrody

  • wspomaganie rozwoju psychofizycznego naszych uczniów

  • stworzenie przyjaznej przestrzeni dostępnej dla osób z dysfunkcjami

Beneficjenci:

Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie i przedszkolaki ZSP nr 11 : Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku oraz Przedszkola nr 20, społeczność lokalna. W dzisiejszym zdygitalizowanym świecie pragniemy umożliwiać kojący kontakt z naturą, wierzymy, że różnorodna przestrzeń będzie korzystnie wpływała na rozwój zarówno poznawczy jak i psychiczny każdego użytkownika.

Chcemy by miejsca takie jak zielona klasa i ogród sensoryczny były kolejną przestrzenią do poznawania świata. Zależy nam na tym aby nasi absolwenci byli wrażliwi na tematy takie jak ochrona środowiska, ekologia i stawali się odpowiedzialnymi obywatelami tego świata. Ważne jest dla nas to aby wszystkie dzieci, niezależnie od dysfunkcji miały równy dostęp do terenów zielonych na terenie naszej szkoły, dlatego rabaty będą wyniesione, tak aby nawet dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich miały łatwy dostęp do zajęć ogrodowych.

Zajęcia „Kobiety mają moc – samoobrona i taniec”


Cel i opis projektu:

Prowadzenie bezłpatnych zajęć z samoobrony (2 razy w tygodniu) oraz tańca brzucha (2 razy w tygodniu) dla kobiet dzielic Stogi, Przeróbka, Karkowiec-Górki Zachodnie.

Projekt ma na celu wzmocnienie pewności siebie, poprawienie kondycji fizycznej jak i psychicznej oraz zwiększone poczucie bezpieczeństwa u kobiet.
Są to innowacyjne zajęcia, których brakuje w tej okolicy.

Beneficjenci:

Szacownana liczba beneficjentów to ok. 144 kobiety z dzielnic Stogi, Przeróbka, Karkowiec-Górki Zachodnie.