VGM
 • Co to jest VGM?

VGM to skrót od Verified Gross Mass (zweryfikowana waga brutto kontenera). To nowy rodzaj informacji o kontenerze, a dokładnie o jego wadze, wprowadzany na całym świecie z dniem 1 lipca 2016 roku przez IMO na bazie konwencji SOLAS. Bez informacji o VGM kontener nie będzie załadowany na statek.

 • Jakie są dozwolone metody ważenia kontenera?

01. przez zważenie pełnego i zamkniętego kontenera (metoda 1),

02. przez zważenie poszczególnych ładunków, włączając wagę palet, materiału sztauerskiego, innych opakowań lub materiałów zabezpieczających ładunek oraz dodanie masy tary kontenera (metoda 2).

 • ‍Kto poza Baltic Hub udziela informacji o VGM?

01. Wszelkich informacji udzielają armatorzy, m.in. na swoich stronach internetowych;

02. Informatory na temat VGM przygotowało też Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

03. W kwestii certyfikacji metody 2 ważenia kontenerów informacji udziela Polski Rejestr Statków.

 • Czy Baltic Hub jest gotowe na wejście w życie przepisów o VGM?

Tak. Baltic Hub posiada legalizowaną wagę samochodową spełniającą wymagania w zakresie dokładności klasy III. Ponadto jest w stałym kontakcie z armatorami w kwestii wymiany danych na temat VGM. Poniżej opublikowany jest skan świadectwa legalizacji wagi.

 • ‍Kto odpowiada za dostarczenie informacji o VGM do Baltic Hub?

Armator, któremu załadowca bądź działający w jego imieniu spedytor zleca transport morski kontenera. Komunikacja między armatorami a Baltic Hub będzie się odbywać tylko w formie elektronicznej wymiany danych (EDI, komunikaty COPRAR LOAD i COPARN).

 • Czy kontenery bez VGM wjadą na terminal?

Tak, ale do czasu otrzymania VGM od armatora bądź zważenia kontenera na terminalu Baltic Hub, nie zostaną załadowane na statek.

 • ‍Czy VGM dotyczy tylko eksportu?

Eksportu oraz kontenerów przeładowywanych w tranzycie (relacja statek – statek, tj. transshipmentu).

 • Według jakiej metody Baltic Hub będzie ważyć kontenery?

Według metody nr 1 (zważenie pełnego kontenera).

 • ‍Czy Baltic Hub będzie ważyć każdy kontener wjeżdżający do portu?

Nie. Baltic Hub będzie ważyć tylko na zlecenie spedytora bądź armatora.

 • ‍Czy Baltic Hub będzie weryfikować VGM podany przez armatora?

Co do zasady – nie, jednak taka weryfikacja może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach.

 • ‍Czy kontenery bez VGM będą ładowane na statek?

Nie.

 • ‍Czy kontenery importowe będą wydawane bez VGM?

Baltic Hub zakłada, że wszystkie kontenery będą posiadały VGM, ze względu na obowiązek międzynarodowy.

 • ‍W którym miejscu w systemie będzie informacja o VGM?

Obok informacji o wadze.

 • ‍Jakie będą zmiany w Taryfie Baltic Hub w związku z wejściem nowych przepisów o ważeniu kontenerów z dniem 1 lipca 2016 roku?

Z dniem 1 lipca wprowadzona zostanie korekta w Taryfie Standardowej Baltic Hub celem doprecyzowania zapisów. Opłaty za ważenie będą ponosić zleceniodawcy (armatorzy lub spedytorzy), a ewentualne korekty informacji o wadze w systemie będą kosztem linii żeglugowej (COD/COI – Change of Data/Change of Information).

 • Czy istnieje ryzyko nie zważenia wszystkich kontenerów eksportowych?

Baltic Hub zaleca, aby kontenery przed wjazdem na terminal posiadały VGM. Analizowane jest również dozbrojenie terminalu w dodatkowe wagi.

 • ‍Jaka jest dozwolona tolerancja na wadze?

Projekt ustawy dopuszcza różnicę między VGM a rzeczywistą wagą kontenera na poziomie 5%.

 • ‍Gdzie poza Baltic Hub znajdują się inne certyfikowane wagi?

Baltic Hub nie posiada takiej wiedzy.

 • ‍W jaki sposób można przesyłać zlecenia ważenia?

W celu zważenia kontenera należy wystawić odpowiednie zlecenie systemowe w systemie NAVIS; istnieje możliwości wystawienia jednego zlecenia ważenia dla kilku kontenerów. W przypadku kontenerów eksportowych złożenie zlecenia będzie możliwe jedynie po wcześniejszym przypisaniu kodu spedycji do zaawizowanego przez Linię Żeglugową kontenera. W celu wygenerowania zlecenia ważenia „z drogi” należy wybrać Event Type DCT_WEIGHING_ROAD, w przypadku ważenia „z kolei” DCT_WEIGHING_RAIL, a w przypadku ważenia „z placu” Event Type DCT_WEIGING_FROM_YARD. W przypadku ważenia „z drogi” zlecenia należy wystawić przed złożeniem kontenera, a w przypadku ważenia „z placu” nie ma narzuconego określonego czasu.

 • ‍Czy przy awizacji złożenia będzie możliwość jednocześnie zlecenia ważenia „z drogi”?

Nie. Obecnie w pierwszej kolejności armator dokonuje awizacji złożenia kontenera, a następnie można wygenerować zlecenie ważenia – są to dwie oddzielne czynności systemowe.

 • ‍W jaki sposób Baltic Hub informuje zleceniodawcę o wyniku ważenia?

Po wykonaniu ważenia zleceniodawca otrzymuje drogą mailową skan wydruku z panelu sterowania wagi.

 • ‍Czy ważenie kontenerów będzie się odbywało całodobowo?

Tak. Usługa ważenia odbywa się całodobowo.

Dla kierowcy