Polityka prywatności

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „Baltic Hub”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.


CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Baltic Hub przetwarza dane osobowe, w tym dane z monitoringu, przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z Baltic Hub, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo Baltic Hub może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy Baltic Hub dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele, w których Baltic Hub może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji,

 • rozliczenie umów z kontrahentami,

 • w celach marketingu własnych produktów i usług,

 • gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Baltic Hub oraz postępowań przed organami władzy publicznej;

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. jest wymogiem ustawowym. Baltic Hub przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr telefonu i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W toku normalnego prowadzenia działalności Baltic Hub może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Baltic Hub obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • kontrahenci, klienci, dostawcy Baltic Hub,

 • organy władzy publicznej,

 • podmioty wspierające Baltic Hub w prowadzeniu działalności gospodarczej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Baltic Hub z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANIE PRZETWARZANIA DANYCH

Baltic Hub nie dokonuje profilowania danych oraz /nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

Przetwarzanie poza obszarem EOG:

W uzasadnionych przypadkach Baltic Hub może przetwarzać Państwa dane osobowe również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) z poszanowaniem wymagań wskazanych w art. 46-49 RODO.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

 1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,

 2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,

 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Baltic Hub,

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Baltic Hub naruszają prawo.

 W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Baltic Hub dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Baltic Hub. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

 • W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iodo@baltichub.com, lub listownie na adres siedziby.


COOKIES

Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu można obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się Serwis. Serwis rozpoznaje użytkownika, aby ustalić jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe – dzięki temu oferta Serwisu staje się atrakcyjniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika.Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą również zbieraniu danych o ruchu na witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick dla usługi Google Analytics oraz w celach remarketingu – stosowania reklam graficznych dla użytkowników strony. Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam wyświetlanych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plików, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne oraz stałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Baltic Hub reklamodawców oraz partnerów;

Akceptowanie plików cookies nie jest konieczne do korzystania z Serwisu, a Baltic Hub informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Baltic Hub cookies w sposób opisany powyżej.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

 • MS Internet Explorer 9

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Opera 8.0

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer, w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki Cookies”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookies”.

Baltic Hub nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem na stronie głównej i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia użytkowników o zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie danych zmian Polityki Prywatności oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

O Baltic Hub